Vedtægter

for

DANSK JAGTHUNDE DERBY

Stiftet den 25. juli 1932

(”Derbyudvalget”)

Kapitel 1. Organisation

§ 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter Klub, Dansk Pointer Klub og Dansk Breton Klub har etableret et udvalg ved navn DANSK JAGTHUNDE DERBY, normalt også kaldet Derbyudvalget. Derbyudvalget er et af de øvrige jagthundeorganisationer uafhængigt udvalg.

Kapitel 2. Formål

§ 2. Derbyudvalgets formål er at afholde en årlig derbyprøve, DANSK JAGTHUNDE DERBY, om foråret for de unge stående, engelske jagthunderacer, der hører til i de under Kapitel 1 nævnte specialklubber. Sigtet med Dansk Jagthunde Derby er at fremme den stående, engelske jagthunds naturlige egenskaber med særlig vægt på den unge hunds energi samt søgets format og effektivitet til brug for den videre avl. Derbyudvalget udarbejder prøveregler for Dansk Jagthunde Derby.

Kapitel 3. Ledelse

§ 3. Stk. 1. Derbyudvalget ledes af en bestyrelse bestående af fem personer udpeget for ét år ad gangen af hver af de under Kapitel 1 nævnte specialklubber. Udvalget konstituerer sig selv med en formand og en næstformand – dog skal formandsposten altid varetages af et udvalgsmedlem fra en af flg. specialklubber: Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter Klub eller Dansk Pointer Klub.

Stk. 2. Udvalget afholder to årlige bestyrelsesmøder, et i marts og et i november måned. Yderligere møder kan indkaldes af formanden samt af et flertal af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Udvalgets anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er for- mandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. I forud meddelte anliggender kan stemme afgives ved fuldmagt enten til et andet bestyrelsesmedlem eller til en person, der er medlem af den specialklubbestyrelse, hvis derbyudvalgsmedlem har fået forfald.

Stk. 5. Udvalget bestemmer selv sin forretningsorden og træffer sine beslutninger, herunder beslutning om ændring af prøveregler for DANSK JAGTHUNDE DERBY, uafhængigt af de i Kapitel 1 nævnte specialklubber. Vedtægtsændringer kan dog kun gennemføres, efter at ændringsforslaget har været forelagt specialklubbernes bestyrelser. Disses godkendelse/forkastelse skal foreligge senest 2 måneder efter ændringsforslagets fremsættelse for at kunne komme i betragtning. Såfremt mere end en specialklub stem- mer mod forslaget, falder det.

Kapitel 4. Økonomi

§ 4. Derbyudvalget har selvstændig økonomi og financierer sine driftsomkostninger ved hjælp af:

  1. Den regnskabsmæssige egenkapital,
  2. Tilmeldingsgebyrer,
  3. Medlemstilskud fra specialklubberne; tilskuddets størrelse fastsættes år for år af Derbyudvalget,
  4. Betaling fra den eller de specialklubber for præmier, der tildeles den pågældende specialklubs hunde på Dansk Jagthunde Derby,
  5. Evt. sponsorindtægter.

§ 5. Nye specialklubber repræsenterende racer, der i Danmark er godkendt som stående, engelske jagthunderacer, kan ansøge Derbyudvalget om optagelse.

§ 6. Ønsker en specialklub at udtræde af Derbyudvalget, kan dette ske med to års varsel til en 1. januar. Den udtrædende klub har ingen andel i Derbyudvalgets formue, der tilhører de tilbageværende klubber.

§ 7. Til ophævelse af Derbyudvalget kræves, at mindst tre specialklubber beslutter sig herfor og afgiver et års varsel til en 1. januar. Derbyudvalgets formue deles i så tilfælde mellem de i Kapitel 1 nævnte specialklubber i forhold til hver specialklubs antal startende hunde på Dansk Jagthunde Derby i de seneste ti år, dog tidligst fra 1993 at regne.