Prøveregler

for

DANSK JAGTHUNDE DERBY

Vedtaget den 15. marts 2013

”Derbyudvalget”

Kapitel 1. Formål

§ 1. Prøven er en avlsprøve, dvs. en prøve som har til formål at vurdere de unge, stående, engelske jagthundes jagtlige egenskaber med henblik på at finde de bedste avlshunde, jf. Vedtægternes § 2.

Kapitel 2. Administrative bestemmelser

§ 2. Derbyudvalget administrerer og fortolker nærværende prøveregler.

§ 3. Stk. 1. Klagesager af enhver art afgøres i første instans af Derbyudvalget, hvis afgørelser kan indbringes for Dansk Jagthunde Udvalg til endelig afgørelse, jf. Fælles Markprøve Regler (FMR), Kapitel 2.

Kapitel 3. Prøvens afholdelse, adgangsbetingelser, tilmelding og betaling

§ 4. Stk. 1. Dansk Jagthunde Derby afholdes hvert forår enten som en samlet prøve eller efter forudgående landsdelsprøver med en afsluttende fællesprøve. Meddelelse om tid og sted for prøven/prøvernes afholdelse offentliggøres i ”Jagthunden”. Tilmeldingsgebyrets og raternes størrelse skal tidligere være offentliggjort samme sted.

Stk. 2. Prøven er en to-dages prøve. På første dag vurderes hundenes kvalitet. Derbyudvalget beslutter herefter på baggrund af prøveforløbet, hvor mange hunde der fortsætter til 2-dagens afprøvning, der afholdes som en konkurrenceklasse.

Stk. 3. Dommerne og prøveleder udpeges af Derbyudvalget.

§ 5. Stk. 1. Ejeren og føreren af en tilmeldt hund – dansk eller udenlandsk – der tilhører racerne: Pointer – Engelsk Setter – Irsk Setter – Gordon Setter og Breton, skal være medlem af den specialklub, som hunden racemæssigt tilhører – i Danmark eller i udlandet. Hunden skal tillige være registreret i Dansk Hundestambog i DKK eller tilsvarende FCI-anerkendt stambog.

Stk. 2. Deltagende hunde skal være vaccineret mod hundesyge senest 14 dage før prøvedagen. Dokumentation for vaccination medbringes.

Stk. 3. Følgende hunde er udelukket fra at deltage:
a)  hunde, der på derbydagen ikke er fyldt 10 måneder
b)  løbske eller synligt drægtige tæver og tæver med hvalpe under 75 dage,
c)  kastrerede hanhunde og hanhunde med abnormt udviklede og fejlagtigt placerede testikler,
d)  aggressive hunde,
e)  hunde med underbid, hvorved forstås, at underkæben er længere end overkæben, og at undertænderne derved griber foran overtænderne,
f)  hunde, som er tilmeldt på grundlag af urigtige oplysninger, afvises,
g)  tvivlstilfælde vedr. b), c) og e) afgøres på prøvedagen af Derbyudvalget eller af en veterinær (pkt. b) og c)) /en eksteriørdommer (pkt. e)), hvis afgørelser er endelige og inappellable.

Stk. 4. Prøven er åben for hunde, der i det kalenderår, hvor prøven afholdes, højst er fyldt to år. Ønskes en hund tilmeldt prøven i det år, hvor den fylder et år, skal bindende tilmelding være Derbyudvalget i hænde senest den 1. februar samme år, for at hunden kan deltage i prøven i marts samme år. En hund kan kun deltage én gang på Dansk Jagthund Derby. 

§ 6. Stk. 1. Tilmelding til prøven sker på tilmeldingsblanketter, der kan rekvireres på Derbyudvalgets kontor. Tilmeldingsgebyret, hvis størrelse fastsættes af Derbyudvalget, betales i to rater. 

Stk. 2. Tilmelding og betaling af 1. rate skal ske, inden hunden er fyldt tolv måneder. For at være startberettiget til årets prøve, skal 2. rate betales senest den 25. februar ved endelig tilmelding til deltagelse i lodtrækning til årets Dansk Jagthunde Derby. Sammen med 2. rate indsendes endelig tilmeldingsblanket, jf. § 5, stk. 4.

Kapitel 4. Heatsystemet, lodtrækning, præmiering, rangering og prøvens afslutning

§ 7. Stk. 1. Hvert af holdene i de indledende heats, dvs. første dagen, bedømmes af én dommer. 2. og eventuelt 3. heat, dvs. anden dagen, bedømmes af et dommerkollegium bestående af tre dommere, hvoraf en er ordførende.

Stk. 2. I de indledende heats benyttes kvalitetsbedømmelse: ”1. præmie”, ”2. præmie”, ”3. præmie” og ”ingen præmie” samt betegnelsen ”ikke for fugl”, jf. FMR § 11, stk. 1. Hunde, der opnår præmiering samt betegnelsen ”ikke for fugl”, tildeles et diplom. 

Stk. 3. I alle efterfølgende heats benyttes konkurrencebedømmelse, se nærmere under Kapitel 6. 

Stk. 4. Danske hunde, der på prøvedagen ikke er fyldt 24 måneder, får resultatet af prøven stambogsført i Dansk Hundestambog i DKK, jf. FMR § 12, stk. 1. Prøveresultatet for hunde over denne alder stambogsføres ikke. 

§ 8. Stk. 1. Efter første afprøvning i både indledende og efterfølgende heats kan dommeren/dommerne foretage supplerende afprøvning uden hensyn til startrækkefølgen. 

Stk. 2. Forud for 2. heat trækkes lod om startrækkefølgen. Alle lodtrækninger foretages af Derbyudvalget. Ejer/fører kan overvære lodtrækningen til 2. heat.

§ 9. Bedømmelsen fortsætter, indtil den endelige rangering er fundet. Der kan rangeres seks hunde, som tildeles betegnelserne 1. – 6. vinder.

§ 10. Stk. 1. Ved prøvens afslutning meddeler ordførende dommer den endelige rangering og motiveringerne herfor. 

Stk. 2. Specialklubbernes vandrepokaler, for hvilke Derbyudvalget er uden ansvar, uddeles. 

Stk. 3. Rangeringen samt kritikkerne fra 2. evt. 3. heat offentliggøres i ”Jagthunden”

Kapitel 5. Praktiske bestemmelser i marken

§ 11. Stk. 1. I tilfælde af ugunstigt vejr kan prøven udsættes fra dag til dag, ligesom den kan aflyses helt. Endvidere kan prøven forlægges til andet nærliggende terræn. Ligeledes kan prøven forlænges, hvis hundene ikke er færdigbedømt. I intet tilfælde refunderes erlagte prøvegebyrer. 

Stk. 2. En hund skal føres af sin ejer eller en af ham inden prøven udpeget person, der ikke må være dommer på prøvedagen. Dog kan dommeren undtagelsesvis tillade, at en hund under prøven skifter fører. 

Stk. 3. Afstraffelse af hunde må ikke finde sted under prøven. Hunde, der ikke er fremme til afprøvning, skal holdes koblede. 

Stk. 4. Hundeførere, tilskuere eller andre tilstedeværende skal rette sig efter dommernes, prøvelederens og terrænlederens instrukser under prøven. Efterkommes disse ikke, kan dommeren for den enkelte hund afbryde afprøvningen, hvorefter fører og hund kan udelukkes fra prøven af Derbyudvalget/prøvelederen efter dommerens indstilling. Tilsvarende kan tilskuere og andre tilstedeværende bortvises fra prøven af dommer/prøveleder/terrænleder.

Kapitel 6. Bedømmelsesgrundlaget

§ 12. Stk. 1. Som anført i § 7 benyttes i de indledende heats kvalitetsbedømmelse. I efterfølgende heats, dvs. fra 2. heat, benyttes konkurrencebedømmelse. 

Stk. 2. Dommeren skal dømme efter FMR Kapitel 11, Bedømmelsesgrundlaget for engelske racer. Der henvises især til § 27, stk. 4, som omhandler bedømmelse i ungdomsklasse. 

Stk. 3. De ”engelske idealer” skal bevares. 

Stk. 4. Ved bedømmelsen må der ikke tages hensyn til eventuelle aldersforskelle hos de startende hunde. 

Stk. 5. Særligt i de indledende heats bør der gives alle hunde lige chancer.

Nærværende prøveregler for Dansk Jagthunde Derby er vedtaget af Derbyudvalget den 15 marts 2013. Reglerne afløser de pr. 9. februar 1993 med tillæg af 22. september 1995 gældende regler og træder i kraft den 15. marts 2013.